Priester Johan Visser overleden.

In memoriam Vader JOHAN VISSER (9 april 1975 - 15 november 2021)

 

Vader Johan Visser was de laatste diaken die door aartsbisschop Gabriël, liefdevolle gedachtenis, tot priester werd gewijd.

 

Na zijn priesterwijding begon Vader Johan zijn priesterlijke taken als tweede priester in de communiteit van St. Panteleimon in Kollumerpomp (Provincie Friesland - Nederland), waaraan hij reeds als diaken verbonden was.

 

Deze gemeenschap werd gesticht door aartspriester Nikolaas Lucassen en zijn Matoesjka Johanna in hun huis op het platteland van de provincie Friesland. In 2019 moest Vader Nikolaas vanwege zijn gezondheid stoppen met het vieren van de liturgie in hun huis. Vader Johan was al begonnen met het zoeken naar een andere kerk voor de kleine groep orthodoxen in Friesland.

 

In 2020 vond hij in het dorp Hiaure, een paar kilometer van de oude stad Dokkum, een kerk die had toebehoord aan een hervormde gemeente, maar nu eigendom was van een stichting. Deze stichting was gereed om de orthodoxe gemeenschap, gewijd aan de 8e eeuwse broeder-missionaris Liudger, in staat te stellen er regelmatig de liturgie te vieren. De eerste Liturgie werd gevierd in Hiaure op 31 oktober 2020. Het beroep van Vader Johan - hij was timmerman - was zeer nuttig bij de aanpassing van de kerk aan de behoeften van de orthodoxe diensten. Met de actieve hulp van aartspriester Josef Sikora van de parochie van de H. Myrondraagsters te Breda, zijn biechtvader, was hij nog bezig met de vorming van deze nieuwe parochie, toen hij in de nacht van 14 op 15 november werd getroffen door een bloeding, die hem fataal werd.

 

Het spreekt vanzelf dat zijn vrouw, zijn kinderen, zijn vader, de parochianen van de H. Liudgerparochie in Hiaure en zijn medebroeders allen zeer bedroefd zijn over zijn plotseling en onverwacht overlijden.

 

Moge de Heer zijn goede dienaar verwelkomen in zijn Koninkrijk.  Eeuwige gedachtenis!

 

Oosters Orthodoxe Kerk en de erediensten in Hiauster kerk. 

De Friese parochie van de Oosters Orthodoxe Kerk is zondag 31 oktober 2020 van start gegaan met het houden van erediensten in onze Hiauster kerk onder leiding van priester Johan Visser. Daarmee kwam de zondagse eredienst terug in ons dorp. De Oosters Orthodoxe kerk van de heilige Panteleimon is een voortzetting van de kleinschalige in 1987 opgerichte Orthodoxe gemeenschap in Kollumerpomp. De erediensten zijn vol van liturgische rituelen. Ze vinden vooreerst twee maal per maand plaats op zondagochtend en zijn voor ieder toegankelijk, uiteraard met in acht neming van het actuele corona-protocol.

Wilt u graag eens een kijkje nemen in onze kerk?

De sleutel is te bevragen bij Camping "De Terp" schuin tegenover de kerk of bij     een van de bestuursleden genoemd op de pagina: Over Ons

Kunt u orgelspelen?  Dan nodigen wij u graag uit dit op ons orgel te doen.

Voor informatie over activiteiten in en rond de kerk, klik op: Activiteiten

Wilt u ons werk steunen?                                                                                                        Ons bankrekeningnummer is: NL45 RABO 03 0785 1249

 

Ook dit jaar doen wij weer mee met het Oargelpaad

Zaterdag 17 juli was de eerste dit jaar en er komen nog orgelbespelingen op zaterdag 31 juli om 14.30 uur en op 14 augustus om 16.30 uur. Zaterdag 28 augustus tenslotte nog maar liefst drie keer: 13.30 uur, 15.30 uur en 16.30 uur. Komt u gerust eens luisteren, toegang is gratis.

 

Drinkwater nodig? Aan de noordgevel van de kerk vindt u een buitenkraan.

Overnachten in de kerk?                                                                                    Ook de kerk van Hiaure is dit jaar een Refugio. Dat is een overnachtingsplaats voor pelgrims. Daartoe werken wij samen met de Stichting Santiago aan het Wad die nieuwe pelgrimsroutes in het Friese landschap organiseert. Samen met de Kulturele Haadstêd 2018 gaat dat dit jaar onder de vlag Camino der Lage Landen. Pelgrims kunnen onderdak krijgen in kerken aan de route waar zij langs trekken. Voor meer info www.santiago.nl  Reserveren overnachting voor pelgrims: 0519-220104 of 0519-292787

Hartelijk welkom op de website van de Stichting Vrienden van de kerk Hiaure.

Kijkt u gerust even rond.

Ondertussen kunt u op veel pagina's een passend geluidsfragment aanzetten door op de  afbeelding te klikken.

De orgelfragmenten zijn merendeels op ons eigen orgel gespeeld door Bas Westerhof en opgenomen door Erik Pothast, beiden vaste bezoekers van een B&B alhier.

Hieronder vindt u Preludium nr 1 (Bach) gespeeld door Koetshuisgast Cornelia Buijs-Dragusin, from Australia.